34.062

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EUMet dit voorstel wordt voorzien in een aanpassing van artikel 10f, zoals opgenomen in Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33.692).

Artikel 10f gaat over het gebruik van in het wild gevangen dieren in dierproeven. Door aanvaarding van het amendement Ouwehand (PvdD) zijn de voorwaarden aangescherpt waaronder de bevoegde autoriteit, in Nederland de centrale commissie dierproeven, het gebruik van in het wild gevangen dieren in dierproeven kan toestaan. Hierdoor is een belangrijk deel van het huidige fundamenteel biologisch veldonderzoek niet meer mogelijk. Ook is deze aanscherping in strijd met artikel 2 van de richtlijn. Met dit voorstel wordt artikel 10f weer in lijn gebracht met de richtlijn. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.062, nr. 2) op 6 november 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2014

titel

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten