34.081

Implementatie richtlijn strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterijDit wetsvoorstel implementeert EU-Richtlijn 2014/62/EUPDF-document over de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij in het Wetboek van Strafrecht (Sr).

De richtlijn regelt de verhoging van het strafmaximum in het wetboek van Strafrecht van 4 naar 5 jaren. De overige Nederlandse strafwetgeving voldoet aan alle verplichtingen in de richtlijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.081, nr. 2) op 28 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 november 2014

titel

Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten