34.097

Teruggave cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebrachtDit wetsvoorstel wijzigt onder andere boek 3 en boek 10 van het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn 2014/60/EUPDF-document ter verbetering van het vrije verkeer van cultuurgoederen en de bescherming van nationaal bezit van de lidstaten.

Met de richtlijn wordt de daadwerkelijke teruggave van cultuurgoederen aan een lidstaat geregeld . Het gaat hierbij om als nationaal beschermd bezit aangemerkte cultuurgoederen die sinds 1993 op onrechtmatige wijze buiten hun grondgebied zijn gebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.097, nr. 2) op 21 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juni 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2014

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten