34.115

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met GeorgiëDe belangrijkste doelstelling van het associatieakkoord is het bereiken van politieke associatie en geleidelijke integratie van de Georgische economie met de EU. Het vormt daarmee de fundering voor de lange termijn betrekkingen tussen de EU en Georgië. Het associatieakkoord staat niet op zichzelf maar vloeit voort uit een bredere strategie die beoogt vrede en stabiliteit aan de grenzen van de EU te waarborgen: het Europees Nabuurschapsbeleid en het Oostelijk Partnerschap. Uitgangspunt is een geleidelijke toenadering van Georgische wet- en regelgeving tot standaarden en normen van de EU. De verwachte verbetering van de levenstandaard die dit tot gevolg zal hebben, is zowel in het belang van Georgië als de EU.

Het akkoord is ook een hervormingsagenda voor Georgië, gebaseerd op een uitgebreid programma voor de aanpassing van de wetgeving van Georgië aan EU-normen. Toekomstige EU-hulp aan Georgië wordt gekoppeld aan de hervormingsagenda zoals die naar voren komt uit het akkoord. Om de uitvoering van het akkoord voor te bereiden en te vergemakkelijken, is een associatie-agenda opgezet.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.115, nr. 2) is op 7 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2015 na stemming bij zitten op opstaan aangenomen. De fracties van PvdD, SP en de PVV stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen die de goedkeuring van de Associatieovereenkomsten met Moldavië (34.114) en Oekraïne (34.116) beogen.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2014

titel

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De belangrijkste doelstellingen van het akkoord zijn:

  • Politieke associatie en economische integratie tussen partijen bevorderen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe banden, onder meer door deelname van Georgië aan EU-beleid.
  • Totstandkoming van een passend kader voor een versterkte politieke dialoog.
  • Bijdragen aan de versterking van de democratie en de politieke, economische en institutionele stabiliteit in Georgië.
  • Bevordering en versterking van vrede en stabiliteit, op regionaal en internationaal niveau.
  • Scheppen van voorwaarden voor versterkte economische- en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Georgië in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelszone als bepaald in Titel IV van het akkoord, met inachtneming van de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie.
  • Versterken van de samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid ter bevordering van de rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.
  • Scheppen van de voorwaarden voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden.

Documenten

21