34.217

Aanpassingen toezicht op naleving Metrologiewet en Waarborgwet 1986Dit wetsvoorstel wijzigt de regels van het toezicht op de naleving van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986, met name met betrekking tot de positionering van het toezicht, het doorberekenen van de kosten daarvan en de mogelijkheid van periodieke herkeuring.

Op grond van de Metrologiewet worden regels gesteld voor meetinstrumenten onder meer betreffende de eisen waaraan deze moeten voldoen, en de conformiteitsbeoordelingen van deze instrumenten. De eisen volgen voornamelijk uit Europese richtlijnen inzake meetinstrumenten. Op grond van de Waarborgwet 1986 worden regels gesteld over de gehalten van platina, gouden en zilveren werken, de verplichting tot waarborgen en keurmerken. Verispect BV is door de Minister van EZ aangewezen als rechtspersoon op grond van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986. Dit wetsvoorstel brengt het toezicht op de naleving echter terug in publieke handen met het oog op het kabinetsbeleid dat erop gericht is om publieke taken van de centrale overheid zoveel mogelijk onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid te laten uitvoeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.217, nr. 2) op 2 juli 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2015

titel

Wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten