Dit voorstel wijzigt verschillende belastingwetten (met inbegrip van een belastingwet die geldt in Caribisch Nederland), zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen, en enige andere wetten. Het wetsvoorstel bevat, naast enkele meer inhoudelijke maatregelen, voornamelijk technische en redactionele wijzigingen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook al enige vereenvoudigingen mee te nemen in dit wetsvoorstel. De vereenvoudigingsagenda blijkt echter sterker dan gedacht samen te hangen met de herziening van het belastingstelsel. Daarmee komen de hoofdbewegingen van vereenvoudiging en de uitwerking daarvan in concrete maatregelen in dat traject aan de orde.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.220, nr. 2) op 22 september 2015 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2015

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat:
   • a. 
    artikel XII eerst toepassing vindt met betrekking tot teruggaven gedaan naar aanleiding van teruggaafverzoeken als bedoeld in artikel 32, onderdeel d, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake van een in 2015 gelegen teruggaaftijdvak als bedoeld in artikel 32, onderdeel c, van die wet; 
   • b. 
    artikel XVIII toepassing vindt voordat de artikelen II en IV van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen worden toegepast.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX, onderdelen D en E, in werking op het tijdstip waarop artikel XV, onderdelen Fa, Ga, Gb, Gc, Gd, Ia, Ib en Id, van het Belastingplan 2015 in werking treedt.
 • 3. 
  Artikel XIII, onderdelen A en C, werkt terug tot en met 1 januari 2013.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 22 juli 2013.
 • 5. 
  Artikel XIII, onderdeel B, werkt terug tot en met 10 oktober 2013.
 • 6. 
  Artikel I, onderdeel D, en artikel XIV werken terug tot en met 1 januari 2014.
 • 7. 
  Artikel I, onderdelen A, J en K, artikel III, onderdeel D, artikel IX, onderdelen B, C en F, artikel X, artikel XVI, onderdeel A, en artikel XIX werken terug tot en met 1 januari 2015.

Documenten