34.292

Verbetering interne markt voor woningkredietenDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten en implementeert daarmee de Europese richtlijn nr. 2014/17/EUPDF-document in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn heeft tot doel het tot stand brengen van een goed functionerende interne Europese markt voor kredietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende zaken door het op Europees niveau gelijktrekken van de regels voor het verstrekken van hypothecaire kredieten waarmee gezorgd moet worden voor meer concurrentie en betere consumentenbescherming.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.292, A) is op 8 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2016 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

23 september 2015

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 maart 2016. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 21 maart 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via