34.404

Samenstelling van het College van procureurs-generaalDit voorstel wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet op de rechtspositite rechterlijk ambtenaren. Hierdoor wordt het mogelijk om in het College van Procureurs-generaal een lid te benoemen met specialistische kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, inclusief ICT.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om ten behoeve van goede sturing van het Openbaar Ministerie maximaal één lid te benoemen die niet voldoet aan de eisen voor de benoeming als rechteriljk ambtenaar. Deze procureur-generaal heeft dezelfde bevoegdheden als de andere procureurs-generaal, met uitzondering van de bevoegdheid tot het uitoefenen van individuele recherlijke taken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, nr. 2) op 8 september 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2016

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van procureurs-generaal

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten