34.422

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2016 in verband met garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution BoardDit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (34.300 IX) vanwege het verstrekken van een garantie aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) in het kader van brugfinanciering voor het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund – SRF).

Om alle budgettaire mutaties samenhangende met de garantstelling voor de brugfinanciering van het SRF zo snel mogelijk in werking te laten treden, heeft de regering gekozen voor een incidentele suppletoire begroting en niet voor verwerking in de eerste suppletoire begroting.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.422, nr. 1) is op 2 juni 2016 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 juni 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2016

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 januari, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten