34.432

Versterking stelsel ter beheersing van legaal wapenbezitDit wetsvoorstel verzwaart in de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming de screening voor (toekomstig) wapenbezitters ter verkrijging van een vuurwarpenvergunning. Hiermee zorgt de regering dat legale wapens alleen in handen komen en zijn van diegenen die kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die wapenbezit met zich brengt.

Met dit voorstel krijgen aanvragers van een wapenvergunning verplicht een zwaardere screening. Het gaat hierbij vooral om sportschutters en jagers die voor langere tijd over een vuurwapen mogen beschikken. De aanvrager moet het verzoek altijd in persoon indienen én zelf aanwezig zijn bij de controle van opslagmogelijkheden voor wapens in huis of bedrijf. Ook moet de aanvrager verplicht meewerken aan een onderzoek naar de psychische gesteldheid, om na te gaan of er een verhoogd risico is op misbruik van wapens en munitie. Het Trimbosinstituut ontwikkelde hiervoor een speciale test die risicofactoren weegt. Verder moet de aanvrager 3 referenten opgeven. Daarna beslist de korpschef, op basis van alle informatie, of iemand geschikt is en een vergunning krijgt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 april 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel is op 23 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 maart 2016

titel

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten