34.493

Herziening regeling internationale samenwerking in strafzakenDit wetsvoorstel moderniseert de regeling van internationale samenwerking in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering. Het gaat vooral om een nieuwe regeling van dekleine rechtshulp in strafzaken. Hiermee wordt de regeling voor opsporingshulp met landen buiten de Europese Unie vereenvoudigd, verbeterd en voorzien van waarborgen voor een evenwichtige uitvoering.

Met dit voorstel wordt ook de bestaande regeling van overdracht en overname van strafvervolging en de daarbij horende EU-instrumenten opgenomen in het nieuwe vijfde boek Sv. De voorgestelde regeling schrapt de verlofprocedure en verruimd de mogelijkheden tot videoverhoor en het loslaten van het Verdragsvereiste voor toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK. A) op 18 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 6 juni 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2016

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

14