34.550 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.550 VI, D) is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Ruers (SP) c.s. over de wetgevingsadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) (EK 34.550 VI, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP stemden voor.

Modernisering van het Wetboek van Strafvordering

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaten Veiligheid en Jusitie 2018 (34.775 VI).

beleid in de praktijk

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaten Veiligheid en Jusitie 2018 (34.775 VI).

uitvoering moties Franken c.s (EK 34.000 VI, M) en Scholten c.s (EK 34.000 VI, O) over gesubsidieerde rechtsbijstand

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaten Veiligheid en Jusitie 2018 (34.775 VI).

uitvoering motie-Strik c.s.

De commissie heeft bij brief van 7 april 2015 bij de minister van Buitenlandse Zaken nogmaals geïnformeerd naar de stand van zaken van de uitvoering van deze motie (EK 33.750 VI, M) en toezegging T02051 over toezending brief inzake rapportage over de stand van zaken van deze ratificaties. De commissie heeft in het kader van toezegging T02051 bij brief van 10 juli 2015 de minister van Buitenlandse Zaken enige aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Strik c.s. (EK 34.00 VI, AF). De commissie is bij brief van 21 februari 2017 in het kader van de toezeggingen T02051 en T02355 geinformeerd over over de stand van zaken met betrekking tot ratificatie van de Facultatieve Protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (EK 34.550 VI, O). De commissie is in afwachting van informatie van de staatssecretaris van VWS over het advies van de Raad van State inzake de ratificatie van de protocollen.

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaten Veiligheid en Jusitie 2018 (34.775 VI).

splitsing van de Raad van State

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie hebben het wetsvoorstel bij brief van 16 november 2016 (TK, nr. 23) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-199] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-199] documenten

Sociale media menu


Volg via