34.639

Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumentenDit wetsvoorstel regelt de opname in de Wet op het financieel toezicht (Wft) van de bevoegdheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om een beperking aan, of een verbod van, de verkoop van verzekeringen met een beleggingscomponent in te stellen in het kader van de Verordening essentiële-informatiedocumenten.

Deze verordening standaardiseert en harmoniseert de vorm en inhoud van de informatie die beleggers krijgen over verpakte en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten die worden aangeboden of verkocht aan retailbeleggers (PRIIP’s). PRIIP’s zijn vaak complex en daardoor voor beleggers moeilijk te begrijpen en onderling te vergelijken. Deze verordening brengt hierin verbetering.

De regels die in deze verordening zijn opgenomen werken rechtstreeks en behoeven dus geen implementatie in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een aanvullende bevoegdheid voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet wel in de Wft worden opgenomen. Dit betreft de bevoegdheid een beperking aan, of een verbod van, de verkoop van verzekeringen met een beleggingscomponent in te stellen. Dat gebeurt met dit wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 24 mei 2017 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2016

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten