34.661

Initiatiefvoorstel-Maatoug en Van Nispen Wet centraal aandeelhoudersregisterDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Maatoug (GroenLinks-PvdA) en Van Nispen (SP) beoogt de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Het voorstel vormt een nadere uitwerking van een eerdere initiatiefnota van de voormalige Tweede Kamerleden Groot en Recourt (beiden PvdA) en een initiatiefnota van de voormalige Tweede Kamerleden Gesthuizen en Merkies (beiden SP).

Het centraal aandeelhoudersregister heeft als doelstelling het centraal, digitaal (elektronisch) en gestructureerd verzamelen en ontsluiten van informatie over aandelen en aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen voor de rijksbelastingdienst en andere, aangewezen publieke diensten ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van controle, toezicht, handhaving en opsporing, voor notarissen ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken in het rechtsverkeer en voor aangewezen Wwft-instellingen ten behoeve van de uitvoering van hun Wwft-verplichtingen tot cliëntenonderzoek (Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Het centraal aandeelhoudersregister geeft inzicht in wie aandeelhouders van een besloten of niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap zijn en welke aandelen (in welke besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen) bepaalde personen hebben. Het centraal aandeelhoudersregister draagt bij aan de voorkoming en bestrijding van financieeleconomische criminaliteit door middel van rechtspersonen en aan rechtszekerheid in het rechtsverkeer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Het voorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Groot en Gesthuizen. De verdediging van het voorstel werd bij brief van 3 september 2018 (TK, 4) overgenomen door de Tweede Kamerleden Nijboer en Alkaya. Bij brief van 23 mei 2024 (TK, 16) is de verdediging overgenomen door de Tweede Kamerleden Maatoug en Van Nispen.


Kerngegevens

ingediend

19 januari 2017

titel

Voorstel van wet van de leden Maatoug en Van Nispen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

19