34.747

Initiatiefvoorstel-Markuszower Wet administratieve detentieDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Markuszower (PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit initiatiefvoorstel wordt naar aanleiding van het vertrek van de leden De Graaf en Fritsma in het vervolg alleen door het lid Markuszower verdedigd. Dit voorstel is bij brief van 8 januari 2024 (EK, 9) door de initiatiefnemer ingetrokken.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het Tweede Kamerlid Wilders (PVV). Bij brief van 21 juni 2018 (TK, 2) hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat het wetsvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Markuszower in plaats van het lid Wilders.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2017

titel

Voorstel van wet van de lid Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

10