34.847

Wet uitvoering verordening effectenfinancieringstransactiesDit wetsvoorstel implementeert artikel 22, vierde lid, van de EU-verordening 2015/2365PDF-document van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van EU-verordening nr. 648/2012 (Verordening rapportage en transparantie van effectenfinancieringstransacties / Securities Financing Transactions Regulation, SFTR) in de Wet op het financieel toezicht.

Daarnaast laat artikel 15, vierde lid, van de verordening met zoveel woorden over aan het nationale recht wat het effect of de gevolgen zijn van een transactie die is verricht in strijd met de verordening. In het wetsvoorstel is met betrekking tot die situatie een bepaling opgenomen. Aan andere artikelen van deze verordening is uitvoering gegeven in het Besluit uitvoering SFTR en een wijziging van dat Besluit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer (TK, 2) heeft het voorstel op 21 juni 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 december 2017

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten