34.937

Incidentele suppletoire begroting Defensie inzake wederopbouw bovenwindse eilandenMet dit wetsvoorstel worden voor het jaar 2018 wijzigingen aangebracht in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 14 juni 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 april 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 17 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 17 april, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 17 april van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten