34.988

Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse EilandenDit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 13 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 november 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 9 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 9 juli, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 9 juli van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

9