35.514

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingenIn dit wetsvoorstel is een aantal wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van beloningen in financiële ondernemingen opgenomen. Het gaat hierbij om de wettelijke verplichting voor bestuurders en werknemers van financiële ondernemingen om aandelen die een onderdeel zijn van de vaste beloning voor een periode van vijf jaar niet te verkopen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor financiële ondernemingen in het beloningsbeleid verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen van bestuurders, commissarissen en medewerkers van de onderneming tot haar maatschappelijke functie en over de wijze waarop die verhouding tot stand komt.

Het voorstel bevat ook een aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel. Deze mogelijkheid wordt vaak gebruikt voor personeel waarvoor het niet is bedoeld. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het gebruik van deze afwijking in bijzondere gevallen mogelijk is.

Tevens introduceert het voorstel een jaarlijkse meldingsplicht voor financiële ondernemingen die gebruik maken van de afwijking van het bonusplafond. Het gebruik daarvan moet aan de toezichthouder worden gemeld.

Ook bevat het voorstel enkele meer technische wijzigingen van de beloningsregels in de Wft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 21 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2020

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

11