35.547

Organisatie regionale tuchtcollegesMet dit voorstel wordt het aantal regionale tuchtcolleges verminderd van vijf naar drie, met als vestigingsplaatsen Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Zwolle, met als doel te komen tot continuïteit, uniformering van de werkwijzen en professionalisering van de tuchtcolleges en van de ondersteunende secretariaten.

Daarnaast bevat het voorstel een aantal wijzigingen met betrekking tot de bevoegdheidsregeling, wijziging van de verhouding tussen leden en plaatsvervangers, afschaffing van de functie van plaatsvervangend secretaris en de interne regeling van de werkzaamheden in de tuchtcolleges. Het voorstel bevat voorts een aantal wijzigingsvoorstellen voor de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) die zijn overgenomen uit het niet ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het betreft regels over het deskundigheidsgebied van de apotheker, regels die een voorziening treffen voor de gevallen dat de maatregeling van doorhaling wordt opgelegd en de betrokkene voor effectuering daarvan zich al op verzoek heeft uitlaten schrijven, regels die het mogelijk maken dat tuchtrechters na het bereiken van de zeventigjarige leeftijd de behandeling van een zaak kunnen afronden en regels tot wijziging van de Wet medisch tuchtrecht BES.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 16 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

12