35.779

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividendenDit voorstel wijzigt de Wet bronbelasting 2021 om dividendstromen vanuit Nederland naar laagbelastende jurisdicties zoveel mogelijk aan banden te leggen. Daartoe wordt voorgesteld een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties (bronbelasting op dividenden) in te voeren.

De maatregelen gaan gelden voor dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 november 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 maart 2021

titel

Wijziging van de Wet bronbelasting 2021 in verband met de invoering van een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

10