35.999

Initiatiefvoorstel-Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld Wet huurbescherming weeskinderenDit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (ChristenUnie) en Westerveld (GroenLinks) wijzigt boek 7 Burgerlijk Wetboek en de Woningwet waardoor weeskinderen huurbescherming krijgen in woningen van woningcorporaties. Hiermee kunnen thuiswonende, meerderjarige kinderen van wie de ouders overlijden, tot hun 27ste levensjaar in hun huis blijven wonen.

Met dit initiatiefvoorstel wordt een woningcorporatie verplicht om een weeskind kort na het overlijden van de ouder te informeren over de toekomstige woonsituatie en wordt het huurcontract verlengd tot en met het 27ste levensjaar. Voor ouderloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar wordt de huur verlaagd naar de huurtoeslaggrens. Ook voorziet het voorstel in een tijdelijke huurverlaging voor ouderloze jongeren in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar die wat draagkracht betreft in aanmerking komen voor huurtoeslag. Om te voorkomen dat het weeskind vanaf het 28ste levensjaar op straat beland kan de woningcorporatie de huur van het weeskind vanaf het 28ste levensjaar alleen opzeggen als blijkt dat het weeskind een vervangende passende huurwoning voor onbepaalde tijd kan krijgen.

Dit initiatiefvoorstel is aanvullend op het voorstel dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in december 2021 heeft gedaan om te werken aan een ministeriële regeling die is gericht op woningcorporaties en particuliere verhuurders (TK 27.926, 361 met bijlage).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Tegen: -

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2023 als hamerstuk afgedaan.

Bij brief van 4 juli 2023 heeft het Tweede Kamerlid Koerhuis gemeld dat het lid Westerveld dit wetsvoorstel mede verdedigt (TK, 4).


Kerngegevens

ingediend

23 december 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

30