36.301

Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemdenDit voorstel wijzigt de Wet op de huurtoeslag waarmee voor Oekraïense ontheemden voor de duur van hun tijdelijke bescherming in Nederland het recht op huurtoeslag wordt gecreëerd.

Oekraïense ontheemden zijn aangewezen als groep die op grond van de Europese richtlijn 2001/55/EGPDF-document tijdelijke bescherming geniet. Verblijfsgerechtigde Oekraïeners worden opgevangen in gemeentelijke (nood)opvanglocaties en bij gasthuishoudens. Oekraïense ontheemden hebben op dit moment geen recht op opvang door of voorzieningen vanwege het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Gelet op de onzekerheid met betrekking tot de mogelijkheid voor de ontheemden om terug te keren naar Oekraïne is het wenselijk dat Oekraïense ontheemden zich desgewenst ook buiten de opvanglocaties dan wel niet langer bij gasthuishoudens kunnen vestigen.

Oekraïense ontheemden mogen in Nederland arbeid in loondienst verrichten. Desondanks is het aannemelijk dat in ieder geval een deel van de Oekraïense ontheemden over onvoldoende financiële middelen beschikt om zelfstandig in woonruimte te kunnen voorzien. Daarom is het wenselijk dat Oekraïense ontheemden recht krijgen op huurtoeslag, overeenkomstig de voorwaarden voor Nederlandse huurders van woonruimte met een lager inkomen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de verplichting om voor hen die tijdelijke bescherming genieten te voorzien in een fatsoenlijk onderkomen of er voor zorg te dragen dat zij middelen te hunner beschikking krijgen om huisvesting te vinden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 11 april 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 7 november 2023. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, JA21, PvdD, VVD, SP, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV en FVD.

De stemming over de twee ingediende moties vond plaats op 14 november 2023.


Kerngegevens

ingediend

10 februari 2023

titel

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 maart 2022, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

25