36.314

Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraarsDit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet.

Doel van het voorstel is het stroomlijnen van het rechtsbeschermingsregime bij de afwikkeling van verzekeraars en het doorvoeren van een aantal kleinere verbeteringen in het resolutieraamwerk voor verzekeraars. Met de invoering van de Implementatiewet verliesabsorptie- en ­herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2019/879/EUPDF-document, oftewel implementatiewet BRRD II) is een aantal omissies in de resolutiewetgeving voor banken (eerdere implementatie BRRD I) geconstateerd en hersteld. Het Nederlandse resolutieraamwerk voor verzekeraars is goeddeels gebaseerd op het raamwerk voor banken. Daarom is het wenselijk om vergelijkbare wijzigingen door te voeren in het resolutieraamwerk voor verzekeraars en daarbij meteen enkele onjuistheden en wetstechnische onvolkomenheden te herstellen.

Bij de totstandkoming van de Implementatiewet BRRD II is geconstateerd dat bij de Implementatiewet BRRD I een versneld rechtsbeschermingsregime alleen is toegepast op het besluit tot afwikkeling zelf, en niet ook op de besluiten tot de inzet van de afwikkelingsmaatregelen. Dit is in de Implementatiewet BRRD II daarom alsnog geregeld, voor zover het de inzet van afwikkelmaatregelen ten aanzien van banken betreft. Voor zover het verzekeraars betreft, voorziet het onderhavige wetsvoorstel in deze wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 juni 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juli 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 2023

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13