36.382

Wet implementatie Open data richtlijnDit wetsvoorstel implementeert de Open data richtlijn 2019/1024/EUPDF-document in de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Hergebruik in de context van de Who is het gebruik van reeds openbare gegevens die zich (meestal) bij een overheidsorganisatie bevinden, voor een ander doel dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn geproduceerd of verzameld. Op basis van overheidsinformatie kunnen nieuwe producten en diensten met uiteenlopende doeleinden worden ontwikkeld.

Met dit voorstel worden de verplichtingen in de Who over hergebruik uitgebreid. Het gaat om regels om bepaalde soorten gegevens nog toegankelijker te maken. Ook komen meer typen organisaties onder de hergebruikregels te vallen. Er worden hogere en nadere eisen gesteld aan de manier waarop gegevens beschikbaar moeten worden gesteld, waaronder verdere beperkingen aan mogelijkheden om financiële compensatie te vragen voor het aanbieden van gegevens en verdere beperking van de mogelijkheden om gegevens aan te bieden door middel van een exclusieve overeenkomst met een partij.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: CDA

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2024 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Digitalisering (DIGI) heeft bij brief van 10 juli 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van BZK inzake de uitvoering van motie-Fiers c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste Kamer (EK, D)

Op 21 mei 2024 vond er een deskundigenbijeenkomst plaats voor de commissie DIGI.

Op 16 april 2024 vond er een technische briefing plaats door het ministerie van BZK voor de commissie DIGI.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2023

titel

Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

37