Opgericht

1 november 1999

Oprichting van de Vereniging

In 1993 werd een begin gemaakt met bijeenkomsten van oud-leden van de Eerste Kamer. Uit de oud-leden werd een bestuur samengesteld dat jaarlijkse bijeenkomsten voorbereidde met een inhoudelijk en huishoudelijk deel. De bijeenkomsten waren een middel om de onderlinge band, op vrijwillige basis, tussen de oud-leden van de Eerste Kamer in stand te houden en te bevorderen, al naar gelang zich, tengevolge van verkiezingen en uittreders, jongere oud-leden aandienden. Op deze wijze ontstond op informele basis een vereniging. Voor de instandhouding van de activiteiten van deze vereniging dragen de leden een contributie bij.

Vanwege de groei en bloei van deze vereniging besloot het toenmalige bestuur aan de Vereniging voor te stellen een officiële Vereniging van oud-leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzien van statuten, op te richten. De secretaris van het bestuur en de Griffier werd verzocht een ontwerp daartoe in te dienen. Dit ontwerp is op 23 september 1999 in de vergadering besproken en geamendeerd, waarna de vergadering instemde met de oprichting van een officiële Vereniging. Nadat opmerkingen en amendementen in de ontwerp-statuten waren verwerkt, is de Vereniging op 1 november 1999 formeel opgericht en de akte verleden.

Doel

Artikel 3 van de akte stelt nu als doel van de vereniging: het in stand houden van de betrekkingen tussen de oud-leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, als ook de vertegenwoordiging en behartiging van de belangen van de oud-leden voor zoveel passend in het verband van de vereniging.

Om bovenstaand doel te bereiken organiseert het Genootschap regelmatig een bijeenkomst in het gebouw van de Eerste Kamer voor de leden van het Genootschap. Dit zijn er gemiddeld genomen circa 150-200. De jaarlijkse bijeenkomst wordt gewoonlijk op de donderdag in de week na Prinsjesdag georganiseerd.

Bestuur

De heer mr. drs. E.C.M. Wagemakers (voorzitter)

e-mail: ewagemakers4@gmail.com

Partij: CDA

Mevrouw drs. T. A. Maas-de Brouwer (vice-voorzitter)

e-mail: trude.maas@trude.nl

Partij: PvdA

Mevrouw drs. T.M. Slagter - Roukema (secretaris/penningmeester)

e-mail: tslagterroukema@gmail.com

Partij: SP

De heer drs. P.J.H.M. Luijten

e-mail:paulluijten@xs4all.nl

Partij: VVD

De heer prof. dr. R. Kuiper

e-mail: r.kuiper.sr@gmail.com

Partij: ChristenUnie

Mevrouw mr. M.C. Scholten

Email: marijkescholten@planet.nl

Partij: D66

Secretariaat

Ambtelijk secretaris: Griffier Eerste Kamer

De heer mr. dr. R. Nehmelman

e-mail: griffier@eerstekamer.nl

Ondersteuning ambtelijk secretaris

e-mail:

ek-secretariaat@eerstekamer.nl

Contributie

De contributie voor het GOS bedraagt in 2022 €20,-.

Jaarlijkse bijeenkomst 2022

De eerstvolgende jaarlijkse bijeenkomst van het Genootschap van Oud Senatoren vindt plaats op donderdag 29 september 2022. De leden van het genootschap ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging per post.