Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (30.938), Wet ruimtelijke ordening (28.916); brief van de minister van VROM ter aanbieding van het ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (ook gepubliceerd als Kamerstuk TK 31.500, nr. 15)