30.938

Invoeringswet Wet ruimtelijke ordeningDe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt vervangen door een geheel nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) waardoor de wetgeving van een veertigtal wetten moet worden aangepast.

Verder regelt de Wro een nieuw stelsel van bevoegdheden en wettelijke figuren en stelt de Wro nieuwe regels voor uiteenlopende procedures op het terrein van de ruimtelijke ordening. Er worden in het onderhavige wetsvoorstel overgangsrechtelijke bepalingen geformuleerd die een soepele omschakeling van de WRO naar de nieuwe Wro mogelijk maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 oktober 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 mei 2008. Het wetsvoorstel is op 20 mei 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling zijn de Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een wettelijke verankering van de visie Randstad 2040 (EK, G) en de Motie-Smaling (SP) c.s. inzake monitoring en evaluatie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (EK, H) ingediend. De motie-Schouw c.s. is op 20 mei 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De motie-Smaling c.s. is op 26 mei 2009 ingetrokken. De commissie heeft op 16 mei 2008 een brief ontvangen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met antwoorden op tijdens de plenaire behandeling gestelde vragen (EK, I).


Kerngegevens

ingediend

24 januari 2007

titel

Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten