Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein (33.935); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van een afschrift van de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein (TK, 6)