33.935

Tijdelijke wet deelfonds sociaal domeinDit wetsvoorstel voorziet erin dat middelen voor de bekostiging van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd met ingang van 2015 deel uitmaken van, en beschikbaar worden gesteld via, een deelfonds sociaal domein, dat wordt opgenomen in de begroting van het gemeentefonds.

De doelstelling van het tijdelijke deelfonds is te borgen dat de decentralisaties, ook tijdens de transitieperiode, succesvol verlopen. Dit kan door informatie uit te wisselen, adequaat op signalen te reageren en waar nodig te ondersteunen of in te grijpen. Het deelfonds is één van de waarborgen. Voor het deelfonds leidt dit tot twee centrale uitgangspunten: enerzijds een ruime beleids- en bestedingsvrijheid voor gemeenten om een integrale aanpak mogelijk te maken, en anderzijds het stellen van enkele waarborgen tijdens de transitiefase. De waarborgen en ook de uitgangspunten voor de bestedingsvrijheid zijn in dit wetsvoorstel uitgewerkt.

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is, gelijktijdig met de decentralisatiewetgeving, 1 januari 2015. Het deelfonds is bedoeld als een tijdelijke voorziening. De bestedingsvoorwaarde die is gesteld aan de besteding van middelen voor het sociaal domein, is van tijdelijke aard en wordt na drie jaar opgeheven. De wet vervalt hiertoe drie jaar na de inwerkingtreding. Vanaf dat moment worden de middelen zonder bestedingsvoorwaarden verstrekt als uitkering uit het gemeentefonds, zodat de middelen geheel binnen de uitgangspunten van het gemeentefonds en de Financiële-verhoudingswet vallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 28 oktober 2014 (TK 33.935, 8) ingetrokken.

De minister had bij brief van 11 september 2014 (TK 33.935, nr. 7) de Tweede Kamer al geïnformeerd over het voornemen dit wetsvoorstel in te trekken omdat met de keuze om de middelen voor het sociaal domein aan gemeenten beschikbaar te stellen in de vorm van een integratie-uitkering binnen de kaders van de Financiële-verhoudingswet de noodzaak voor een aparte tijdelijke wet voor het deelfonds sociaal domein is komen te vervallen.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2014

titel

Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt met uitzondering van artikel 17 drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding


Documenten