Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (de hervatting van de behandeling van) het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (EK, I)