34.453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenDit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Van Vliet, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, D66, SGP en Fractie-Duthler.

Tegen: CDA, ChristenUnie, SP en PVV.

Op 23 maart 2021 vond een besloten, informeel, digitaal gesprek van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) met een aantal deskundigen over de wet en het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen plaats.

Naar aanleiding van dit gesprek en naar aanleiding van

  • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 4 maart 2021 (EK, S met bijlagen) met nadere informatie over proefprojecten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen;
  • het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van 22 februari 2021 (EK, R met bijlagen) over het aangepaste ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de proefprojecten met bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
  • het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 26 november 2020 (EK, Q met bijlagen) over het door de minister bij brief van 21 april 2020 (EK, O) voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

heeft de commissie bij brief van 15 april 2021 nadere vragen over de wet aan de minister van BZK voorgelegd.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2016

titel

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten