34.453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenDit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De PvdA, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 9 april 2019 ingestemd met het voorstel van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 april 2019 om de plenaire beraadslaging over het voorstel op dinsdag 23 april 2019 te heropenen en met een derde termijn voort te zetten.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 4 juli 2017. De stemming over het voorstel is op 11 juli 2017 op verzoek van de minister van BZK (EK, G) aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 2 april 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 maart 2019 (EK, M) naar aanleiding van correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel voor kennisgeving aangenomen.

De commissie had op 10 juli 2018 de bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 (EK, I) over (de hervatting van de behandeling van) het wetsvoorstel aangehouden tot nadat de Tweede Kamer over dit onderwerp had gedebatteerd. Met de brief van 29 juni ging de minister in op door de Eerste Kamer tijdens de plenaire behandeling gestelde vragen. Ook de bespreking van de brief van de minister van 30 november 2018 (EK, K) over het evaluatierapport van de proefprojecten kwaliteitsborging bouw is om die reden aangehouden. Het debat in de Tweede Kamer heeft op 6 december 2018 plaatsgevonden. Op 17 januari 2019 heeft de commissie van de minister van BZK het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overeengekomen 'Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen' (EK, L) ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2016

titel

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten

Sociale media menu


Volg via