Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII); brief regering; Zesde rapportage inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden van de Raad van Europa (TK, 99)