Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352), Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (34.578); brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk (EK 34.578 / 34.352, D)