Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de proefprojecten met bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (EK, R)