Deze commissie was belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn. Ingevolge de Goedkeuringswet Verdrag van Amsterdam (1997) en de latere Goedkeuringswet Verdrag van Nice (2000) hebben de beide Kamers van de Staten-Generaal een instemmingsrecht ten aanzien van koninkrijk bindende ontwerpbesluiten op dit terrein.

Dergelijke ontwerpbesluiten worden doorgaans twee weken voor een vergadering van de JBZ-Raad door de JBZ-bewindslieden ter instemming voorgelegd aan beide Kamers.

Vanaf 12 juni 2007 was dit een vaste commissie. Hiervoor was het een bijzondere commissie.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Voor meer informatie kunt u terecht op de commissiepagina van de commissie voor de JBZ-raad  op de Europapoort .