Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering / Verzelfstandiging OverheidsdienstenDe Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten is op 4 oktober 2011 door de Eerste Kamer ingesteld en was een bijzondere commissie op grond van artikel 34, lid 2, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De commissie kwam voort uit een voorstel van de heer Schuurman, destijds fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De commissie heeft het Nederlandse privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid van de afgelopen twintig jaar onderzocht. Het onderzoek was gericht op de aan de privatiseringen en verzelfstandigingen voorafgegane parlementaire beraadslaging en op de effecten van de privatiseringen en verzelfstandigingen voor de relatie tussen burgers en de rijksoverheid. Doel van het onderzoek was de kwaliteit van toekomstige parlementaire besluitvorming te ondersteunen en zo mogelijk te verbeteren. Daarom had het onderzoek van de commissie het karakter van een wetgevingsonderzoek.

In de periode januari tot en met april 2012 heeft de commissie onderzoek verricht naar de parlementaire beraadslagingen omtrent vier casus: NS, KPN, de energiesector en de privatisering van re-integratiediensten. In juni 2012 heeft de commissie een aantal openbare plenaire gesprekken met diverse bij het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid betrokken personen gevoerd. De gesprekken waren kritisch-beschouwend van aard en hadden een casusoverstijgend abstractieniveau. De verslagen van de gesprekken zijn op woensdag 27 juni 2012 gepubliceerd. Mede op basis van de casusonderzoeken en de gesprekken wil de commissie zich een goed beeld te vormen van het Nederlandse privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in de afgelopen twintig jaar en de rol van de Eerste en Tweede Kamer daarbij.

Voorzitter van de commissie was de heer R. Kuiper.

De voorzitter van de commissie heeft het rapport 'Verbinding verbroken?' op 30 oktober 2012 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aangeboden. In het eindrapport heeft de commissie aanbevelingen gedaan voor toekomstige wetgeving. Op 13 november 2012 heeft de Kamer met de commissie over het rapport gedebatteerd.

Op 20 november 2012 is de tijdens het debat op 13 november 2012 ingediende Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK C, E) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De commissie is op 20 november 2012 décharge verleend.

Bij brief van 23 november 2012 (EK C, F ) heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer het rapport 'Verbinding verbroken?' aangeboden aan de minister-president en hem verzocht om een reactie op het rapport.