Dinsdag 6 december 2005 12.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatprocedure

voorbereidend onderzoek

nadere procedure

bespreking

briefPDF-document van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2005 aan de Tweede Kamer inzake gewenste behandeltermijnen in processen van gemeentelijke herindeling betreffende


Vergaderstukken