30.091

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiekDit wetsvoorstel bundelt enkele voorgestelde maatregelen waarmee de grote steden en met name de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen gaan om de grootstedelijke problemen op te lossen.

Meer in het bijzonder beoogt het wetsvoorstel versterking van het vestigings- en investeringsklimaat voor ondernemingen en de aanpak van de woonproblematiek. Het geeft grote steden meer mogelijkheden om het economische klimaat te versterken, de huisvesting van bepaalde inkomensgroepen te reguleren en overlastgevende panden te sluiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 september 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep Nawijn stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP en de PvdA-leden Meindertsma, Witteveen, Jurgens en Van Thijn stemden tegen. Tijdens deze behandeling is de Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake het al dan niet aanwijzen van gebieden waar bepaalde groepen mensen uitgesloten kunnen worden (EK 30.091, F) ingediend en later weer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2005

titel

Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • De aanslag onroerendezaakbelasting voor kleine zelfstandige ondernemingen in zogenoemde 'kansenzones' wordt tot 100% verminderd;
  • In daartoe aangewezen gebieden kan de instroom van nieuwe bewoners die in een sociaal-economisch zwakke positie verkeren worden ingeperkt, terwijl positieve ballotage van niet-kansarme woningzoekenden juist wordt uitgebreid;
  • De mogelijkheden voor de gemeentebesturen worden uitgebreid om het beheer van panden te laten overnemen nadat sluiting heeft plaatsgevonden.


Documenten

22