Dinsdag 23 januari 2007 16.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatnadere procedure

bespreking wijze van behandeling

bespreking

  • briefPDF-document van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 11 januari 2007 met een antwoord op een commissievraag inzake het Europees Actieplan voor de elektronische overheid
  • briefPDF-document van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 januari 2007 met een reactie op commissieverzoeken inzake het standpunt van de Nederlandse regering op het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende of territoriale samenwerking (EGTS-verordening)

Vergaderstukken