Dinsdag 12 mei 2009 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking

  • brief van de minister van Economische Zaken van 28 april 2009 (EK 30.536, V) inzake het rapport Onderzoek Marktwerking en de SER-adviesaanvraag naar aanleiding van een toezegging door de staatssecretaris van Economische Zaken in antwoord op de motie-Schouw c.s. (EK 30.536, U)
  • brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 29 april 2009 inzake het Bel-me-niet-register in het kader van het wetsvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet inzake instellen antenneregister (30.661)
  • brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 24 april 2009 met antwoorden op enkele vragen inzake het Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (COM(2008 854) (Dossier E090031)
  • Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (COM(2009) 83) 
  • Mededeling inzake ICT-infrastructuren 

Vergaderstukken