30.661

Wijziging Telecommunicatiewet inzake instellen antenneregisterMet dit wetsvoorstel wordt een openbaar antenneregister ingesteld waarin gegevens worden opgenomen van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes (om met name de burger te informeren over de (gezondheidsaspecten van) antennes in zijn leefomgeving).

Verder worden er in dit wetsvoorstel opgenomen:

  • een wijziging van artikel 3.5 in verband met het beperken van de adviesrol van het college van Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voor frequentievergunningen voor openbare elektronische communicatienetwerken of diensten;
  • een wijziging van artikel 3.10, eerste lid, waarmee het aantal situaties waarin een afwijkend gebruik van frequentieruimte mogelijk is, wordt verruimd (om bijvoorbeeld strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te beëindigen);
  • het opnemen van een nieuw artikel teneinde de positie van de consument te versterken bij stilzwijgende verlenging van langdurige contracten (artikel 7.2a);
  • een verruiming van het verbod op het zonder voorafgaande toestemming overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden door middel van elektronische berichten naar abonnees zijnde rechtspersonen door wijziging van de artikelen 11.7 en 11.8;
  • een uitbreiding van artikel 15.1, eerste lid, waardoor de bepalingen over de verstrekking van gegevens ten behoeve van het antenneregister kunnen worden gehandhaafd, en
  • een wijziging van artikel 18.3 in verband met het verschuiven van de adviesrol van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de OPTA bij het verkrijgen, weigeren of intrekken van bepaalde vergunningen. Verder wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de in artikel 18.3, tweede en derde lid, voorgeschreven samenwerking tussen de OPTA en NMa te verduidelijken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 januari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 november 2008 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 augustus 2006

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

39