Dinsdag 6 mei 2014, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2014 (33750 VII / 33750 IV, D ) en status toezeggingen

4.T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

Bespreking van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 april 2014 (33750 XVI, B) en status toezegging

6.Voorzieningenniveau en armoedebeleid in Caribisch Nederland

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken Werkgelegenheid van 24 april 2014 (33750 IV, S) in reactie op de commissiebrief van 2 april 2014

8.Rondvraag


Korte aantekeningen