Dinsdag 12 juli 2016, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Vervanging regeringsvliegtuig

Brief van de minister van I&M van 8 juli 2016 (34300 XII, F)

Bespreking

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen