Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2023

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreken op 17 mei 2022 de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV leveren op 24 mei 2022 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor VRO van 6 mei 2022 over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34986, DN met bijlagen).

De commissie voor IWO en EZK/LNV bespreken op 7 juni 2022 de stand van zaken Omgevingswet om te bezien of de antwoordbrief en de opgevraagde documenten zijn ontvangen voor het plenaire debat over het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat voorzien is voor 21 juni 2022, voldoende is voorbereid. De stemmingen zijn dan voorzien voor 28 juni 2022.

De commissies hebben bij brief van 17 mei 2022 bij de minister voor VRO geïnformeerd naar de gevolgen van stemming op 28 juni voor publicatie van het KB in het Staatsblad.

Nieuwe adviesaanvraag aan het adviescollege ICT-toetsing

De Eerste Kamercommissies voor IWO en EZK/LNV heeft bij brief van 19 mei 2022 verzocht om een nadere verduidelijking van het adviescollege ICT-toetsing over de aangegeven (on)mogelijkheden voor een nieuw advies over de werking van het DSO.

Adviesaanvraag aan het adviescollege ICT-toetsing

De Eerste Kamer heeft bij brief van 18 januari 2022 advies gevraagd aan het adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid van de datum van 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in het licht van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV) (EK 33.118 / 34.986, DA).

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreken op 15 maart 2022 de brief van het adviescollege ICT-toets van 14 februari 2022 ter aanbieding van het advies over de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV) (EK 33.118 / 34.986, DF met bijlagen) en de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 15 februari 2022 over het advies van Adviescollege ICT-toetsing en de nog te ontvangen beleidsreactie (EK 33.118 / 34.986, DG).

deskundigenbijeenkomsten uitvoerbaarheid en doorontwikkeling Omgevingswet

Op 30 november 2021 vond de deskundigenbijeenkomst een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaats. De Kamer heeft ten behoeve van deze bijeenkomst een aantal position papers ontvangen.

Op 21 december 2021 vond de deskundigenbijeenkomst Omgevingswet: Stand van de uitvoering plaats. De Kamer heeft ten behoeve van deze bijeenkomst een aantal position papers ontvangen.

recreatiewoningen

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft het verslag van een nadere schriftelijk overleg met de minister van BZK van 19 oktober 2021 over de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (EK, CN) op 26 oktober 2021 aangehouden.

De Eerste Kamercommissies voor IWO en BiZa/AZ bespreken de brief van de minister van BZK over afdoening van de motie-Bisschop over tegemoetkomen aan bezwaren tegen meer permanente bewoning van recreatiewoningen (EK, CW) nadat zij de aangekondigde nadere informatie hebben ontvangen.

inwerkingtredings-KB 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op 13 januari 2021 met de minister van BZK gedebatteerd over het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage). Na de beantwoording in eerste termijn door de minister heeft de Kamer het ordevoorstel van het Lid Rietkerk (CDA) om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen het orde voorstel. De OSF was niet aanwezig bij deze stemming.

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) is ambtelijk bij het ministerie van BZK navraag gedaan naar de uitvoering van de toezegging, gedaan bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB Omgevingswet van 13 januari 2021, dat uitvoeringstoetsen zullen plaatsvinden ten aanzien van uitvoeringsorganisaties.

mondeling overleg over de toezending van toegezegde stukken

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV hebben op 10 november 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van BZK over de toezending van toegezegde stukken.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Op 1 december 2020 vond een technische briefing plaats door het Bureau ICT-toetsing (BIT) en Gateway Review over hun recente rapporten over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet.


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [501-534] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [501-534] documenten