Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 21 mei 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van BZK over voortgang implementatie Omgevingswet - eerste kwartaal 2024 (EK 33.118 / 34.986, GA met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg (EK, 33.118 / 34.986, FZ met bijlage) met de minister van BZK over de brief van de minister over de inrichting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet (EK, 33.118 / 34.986 FX met bijlagen) en de brief over implementatie van de Omgevingswet (EK, 33.118 / 34.986 FY met bijlagen) na beantwoording van vragen over hetzelfde onderwerp in de Tweede Kamer en dan de brief opnieuw te agenderen.

Interpellatie-Van Langen-Visbeek op 28 november 2023

Op 21 november 2023 heeft de Kamer het lid Van Langen-Visbeek (BBB) verlof verleend om de minister van BZK te interpelleren over de Omgevingswet. Deze interpellatie vindt plaats naar aanleiding van de brief van de minister van BZK over de tijdens het mondeling overleg op 24 oktober 2023 gedane toezeggingen met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FS met bijlage). Bij deze interpellatie wordt ook de brief van de minister van BZK over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de ondersteunende websites en het voldoen aan de nalevingsstatus en de WCAG-normen (EK 33.118 / 34.986, FT met bijlage) betrokken. Dit debat vond plaats op 28 november 2023. Tijdens de interpellatie zijn twee moties ingediend. De motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FV) en de motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het instellen van een schadefonds (EK 33.118 / 34.986, FW). De stemming over de motie vond plaats op 5 december 2023.

Interpellatie-Kluit op 31 oktober 2023

Op 31 oktober 2023 vond de interpellatie van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) plaats. Tijdens deze interpellatie werd de motie-Kluit c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FR) ingediend.

De motie is op 31 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.

Mondeling overleg

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 24 oktober 2023 een mondeling overleg gevoerd met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de implementatie van van de Omgevingswet. Bij dit overleg werden de brief over de voortgang van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FO met bijlagen) en de brief over de implementatie van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FP met bijlage) betrokken.

Interpellatie-Kluit op 11 juli 2023

Op 11 juli 2023 vond de interpellatie van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) plaats. Tijdens deze interpellatie werd de gewijzigde motie-Kluit (EK 33118 / 34986, FM) ingediend.

De motie is op diezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en FVD stemden tegen.

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2024

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2023 met de minister voor VRO gedebatteerd over de inwerkingtredingPDF-document van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

De Kamer heeft op 14 maart 2023 na hoofdelijke stemming met 41 stemmen voor (Fractie-Nanninga, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop) en 29 stemmen tegen (OSF, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS) ingestemd met het besluit.

Tijdens het debat zijn zes moties ingediend. De stemmingen bij zitten en opstaan over de moties vonden ook plaats op 14 maart 2023.

Ten behoeve van het plenair debat waren door een aantal organisaties position papers aangeleverd.

De commissies hebben op 7 februari 2023 een gesprek gevoerd met het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het advies over het plan van aanpak Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3).

Het college heeft bij brief van 13 februari 2023 een aantal voorafgaand aan het gesprek schriftelijk gestelde vragen, die tijdens het gesprek niet expliciet aan de orde waren gekomen, alsnog beknopt beantwoord.

Nieuwe Adviesaanvraag aan het adviescollege ICT-toetsing

De commissies hebben bij brief van 10 oktober 2022 een nieuw advies van het college ICT-toetsing ontvangen (EK 33118 / 34.986, EJ met bijlage). De commissies hebben op 18 oktober 2022 een toelichting van het adviescollege en Deloitte (EK 33.118 / 34.986, DW met bijlage) op dit advies ontvangen.

Adviesaanvraag aan het adviescollege ICT-toetsing

De Eerste Kamer heeft bij brief van 14 februari 2022 van het adviescollege ICT-toets het advies over de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV) (EK 33.118 / 34.986, DF met bijlagen) ontvangen.

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2023

Op 21 juni 2022 vond een mondeling overleg plaats over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Op 28 juni 2022 vond een plenair debat plaats. Tijdens dit debat zijn drie moties ingediend. De stemming over de motie Janssen c.s. vond plaats op 5 juli 2022. De stemming over de motie-Rietkerk c.s. vond plaats op 12 juli 2022. De motie-Otten c.s. is op 5 juli 2022 aangehouden.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben de brief van de minister voor VRO over de kritische tijdlijn Omgevingswet (EK, DX met bijlage) betrokken bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB van de Omgevingswet.

Deskundigenbijeenkomsten uitvoerbaarheid en doorontwikkeling Omgevingswet

Op 30 november 2021 vond de deskundigenbijeenkomst een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaats. De Kamer heeft ten behoeve van deze bijeenkomst een aantal position papers ontvangen.

Op 21 december 2021 vond de deskundigenbijeenkomst Omgevingswet: Stand van de uitvoering plaats. De Kamer heeft ten behoeve van deze bijeenkomst een aantal position papers ontvangen.

Inwerkingtredings-KB 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op 13 januari 2021 met de minister van BZK gedebatteerd over het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage). Na de beantwoording in eerste termijn door de minister heeft de Kamer het ordevoorstel van het Lid Rietkerk (CDA) om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen het orde voorstel. De OSF was niet aanwezig bij deze stemming.

Mondeling overleg over de toezending van toegezegde stukken

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV hebben op 10 november 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van BZK over de toezending van toegezegde stukken.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Op 1 december 2020 vond een technische briefing plaats door het Bureau ICT-toetsing (BIT) en Gateway Review over hun recente rapporten over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet.


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

733
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-733] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-733] documenten