Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.118

OmgevingsrechtHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

De commissie heeft naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over toezeggingen in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht T02255, T02439, T02442 en T02444 (EK 34.986 / 33.118 / 35.000 VII, L) de minister voor Milieu en Wonen bij brief van 13 november 2019 vragen gesteld over toezegging T02442 over het uitvoeren van een nulmeting in het kader van het monitoringsprogramma. De commissie bespreekt dit verslag na de plenaire behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet.

De commissie voor IWO bespreekt op 10 maart de brief van de minister voor M&W ter aanbieding van de HUF-toetsen over de Omgevingswettten (EK, BB met bijlagen).

De commissie wacht het overzicht van nog te ontvangen brieven over de stelselwijziging van het omgevingsrecht af. Dit overzicht zal volgens het ministerie na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) aan de Kamer toegezonden worden.

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Het videoverslag van deze bijeenkomst (2 uur en 22 miniuten). Het schriftelijke verslag (EK, O) van deze bijeenkomst.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-281] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-281] documenten