Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.118

OmgevingsrechtHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben bij brief van 7 juli 2020 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg over het verzochte tijdpad inzake de toezending van toegezegde informatie, naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 (EK, BF met bijlagen).

De commissies voor IWO en EZK leveren op 8 september 2020 inbreng voor een schriftelijk overleg over de overige onderwerpen genoemd in de brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 (EK, BF met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) leveren op 8 september 2020 inbreng voor een nader schriftelijk overleg over het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 24 juni 2020 over de voortgang van de Omgevingswet (EK, BF en bijlage 5 nulmetingPDF-document) en het verslag van een schriftelijk overleg (EK 34.986 / 33.118, AF met bijlage).

De commissies hebben op 19 juni 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (EK 35.334 / 33.118 / 34.985, T) (zie eindadvies ‘Niet alles kan overal' van het Adviescollege Stikstofproblematiek (EK, Q met bijlagen) uitgebracht.

De commissie wacht het overzicht van nog te ontvangen brieven over de stelselwijziging van het omgevingsrecht af. Dit overzicht zal volgens het ministerie na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) aan de Kamer toegezonden worden.

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Het videoverslag van deze bijeenkomst (2 uur en 22 miniuten). Het schriftelijke verslag (EK, O) van deze bijeenkomst.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op: