33.118

OmgevingsrechtHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 10 november 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van BZK over de toezending van toegezegde stukken.

De Eerste Kamer heeft op 13 januari 2021 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage). Na de beantwoording in eerste termijn door de minister heeft de Kamer het ordevoorstel van het Lid Rietkerk (CDA) om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen het orde voorstel. De OSF was niet aanwezig bij deze stemming.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreken op 2 februari 2021 het behandeltraject van het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage), in samenhang met de beantwoording van vragen door de minister van BZK van 14 januari 2021 over de voortgangsbrief Omgevingswet (EK, BQ).

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV leveren op 2 februari 2021 inbreng voor een verslag van een nader schriftelijk overleg over de voortgangsbrief Omgevingswet (EK, BQ).

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV hebben op 19 januari 2021 inbreng geleverd voor een verslag van een nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK van 15 januari 2021 in reactie op de brief van 18 december 2020 (EK 33.118 / 31.389, BP).

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) betrekken het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de Omgevingswet (EK 33,118, BH) en het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de Omgevingswet (EK 33.118, BI met bijlagen) bij de behandeling van de brief van de minister van BZK over de voortgang van de Omgevingswet (november 2020) (EK 33.118, BK met bijlagen).

De commissies hebben 17 december 2020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg. Bij dit schriftelijk overleg zullen ook het verslag van een nader schriftelijk overleg inzake de voortgangsbrief Omgevingswet juni 2020 (33118, BH) en de voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2020 (33118, BI met bijlagen) betrokken worden.

Op 1 december 2020 vond een technische briefing plaats door het Bureau ICT-toetsing (BIT) en Gateway Review over hun recente rapporten over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben bij brief van 15 januari 2021 vragen gesteld in het kader van toezegging T02854 over de nulmeting rechtspraak in het kader van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BJ)

De commissies hebben op 19 juni 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (EK 35.334 / 33.118 / 34.985, T) (zie eindadvies ‘Niet alles kan overal' van het Adviescollege Stikstofproblematiek (EK, Q met bijlagen) uitgebracht.

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Het videoverslag van deze bijeenkomst (2 uur en 22 miniuten). Het schriftelijke verslag (EK, O) van deze bijeenkomst.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten