Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.118

OmgevingsrechtHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg in het kader van toezegging T02442 over het uitvoeren van een nulmeting in het kader van het monitoringsprogramma (EK 34.986 / 33.118, AF met bijlage) na ontvangst van de toegezegde nulmeting inzake de rechtspraak en de toezeggingen die door de staf worden geregistreerd betreffende het plenaire debat over de Invoeringswet Omgevingswet (34.986).

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV bespreken op 2 juni 2020 de brief van de minister van BZK van 20 mei 2020 met de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118, BE met bijlage).

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV zijn bij brief van de minister van M&W van 1 april 2020 geïnformeerd over de uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK, BC met bijlagen). De commissies bespreken deze brief op 2 juni 2020.

De commissies voor EZK/LNV en voor IWO bespreken op 2 juni 2020 de brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 over de voortgang van de Omgevingswet (EK 33.118, BD met bijlagen).

De commissie wacht het overzicht van nog te ontvangen brieven over de stelselwijziging van het omgevingsrecht af. Dit overzicht zal volgens het ministerie na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) aan de Kamer toegezonden worden.

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV bespreken op 2 juni 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 29 oktober 2019 over toezeggingen in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht (EK 34.986 / 33.118 / 35.000 VII, L).

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Het videoverslag van deze bijeenkomst (2 uur en 22 miniuten). Het schriftelijke verslag (EK, O) van deze bijeenkomst.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).

De bespreekt op 2 juni 2020, in afwachting van de bekendmaking van de datum waarop het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet wordt voorgehangen bij de Kamer, een datum voor de praktijkproef DSO.


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-294] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-294] documenten