33.118

OmgevingsrechtHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

De commissie heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

De commissie heeft bij brief van 8 november 2018 vragen gesteld naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 18 oktober 2018 (EK, AM) over het proces van invoering van de Omgevingswet. De minister van BZK heeft bij brief van 11 januari 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, AO) De commissie heeft bij brief van 22 januari 2019 (EK, AP) gereageerd op de brief van 11 januari 2019. De minister heeft bij brief van 15 maart 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 18 maart 2019 (EK, AT) heeft vastgesteld. De commissie gaat de minister van BZK verzoeken om een overzicht van activiteiten die nog moeten plaatsvinden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) betrekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatities over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet (EK, AV met bijlagen) bij de behandeling van de invoering van de Omgevingswet.

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief geïnformeerd over hoe zij de procedure van de wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrechtvoor zich ziet (EK,..).

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 31 januari 2017 besloten een tweede deskundigenbijeenkomst te organiseren over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Deze bijeenkomst vond plaats op 6 maart 2017 en het videoverslag treft u hier aan. Het schriftelijke verslag (EK, O) van deze bijeenkomst heeft de commissie uitgebracht op 24 maart 2017.

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats inzake de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet bij brief (EK, C) d.d. 1 juli 2016 aan de Eerste Kamer aangeboden. Het betreft de ontwerpbesluiten: Ontwerp omgevingsbesluitPDF-document, Ontwerpbesluit activiteiten leefomgevingPDF-document, Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgevingPDF-document en het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgevingPDF-document.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De voorbereidingsgroep heeft op 22 januari 2019 een korte terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst van 15 januari 2019. De commissie heeft bij brief van 25 januari 2019 de beheerovereenkomst DSO ontvangen (EK, AQ).

De commissie ontvangt op 5 maart 2019 een aanvullende technische briefing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).

De commissie heeft op 5 februari 2019 een aantal thema's besproken dat zij graag behandeld ziet bij de aanvullende technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-238] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-238] documenten