Dinsdag 7 maart 2017, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Toezegging T02402- Toezending Plan van aanpak lerarentekort

Brief van de minister en staatssecretaris van OCW van 24 februari 2017 (34458, G)

Bespreking brief en status toezegging

5.Vaststelling toezegging naar aanleiding mondeling overleg 21 februari 2017

Vaststelling toezegging

6.Voorbespreking ontmoeting met de Onderwijsraad (gepland op 28 maart a.s.)

Bespreking

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen