Dinsdag 12 september 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (start vergadering om plm. 14:35 uur, aansluitend aan de combivergadering IMRO-EZ)

3.Tussenrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 23 augustus 2017 (28663, B / 32862)

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen