Dinsdag 16 juni 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 12 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35042

Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Procedure

6.
35063

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het verslag

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen