Korte aantekeningen vergadering (36623/KvD) van 5 september 2006. .

5 september 2006
hoort bij ... E060137 - Mededeling: Invulling van de moderniseringsagenda voor de universiteiten: onderwijs, onderzoek en innovatie
E060136 - Mededeling: "Verdere maatregelen voor de oprichting van een Europees Technologie-Instituut (EIT)"
E060135 - Mededeling betreffende de noodzaak tot ontwikkeling van een gecoördineerde strategie ter verbetering van de strijd tegen fiscale fraude
E060132 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.
E060119 - Mededeling van de Commissie - Een EU strategie voor biobrandstoffen
E060117 - Mededeling en verordening betreffende een betere beveiliging van de bevoorradingsketen
E060114 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen
E060113 - Voorstel voor een verordening betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen
E060112 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars
E060094 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EG
E060090 - Voorstel voor een richtlijn inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties
E060075 - Mededeling betreffende het bevorderen van de binnenvaart "NAIADES" - Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart
E060062 - Mededeling: Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader
E060045 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering
E060041 - Voorstel voor een richtlijn betreffende havenstaatcontrole
E060036 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart
E060029 - Mededeling betreffende het project voor de realisering van een Europees nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) en de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR plus een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)
E060025 - Voorstel voor een verordening betreffende de aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen
E060021 - Mededeling: Herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling - Een actieplatform
E060020 - Mededeling: implementatie van het hernieuwd partnerschap inzake groei en werkgelegenheid. De ontwikkeling van een Europees Instituut voor Technologie
E050123 - Voorstel voor een verordening inzake onderhandelingen over overeenkomsten inzake de handel in diensten andere dan vervoersdiensten
E050121e - Mededeling van de Commissie - De ontwikkeling van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte met Oekraïne
E050121d - Mededeling van de Commissie - De ontwikkeling van een communautair burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van de Republiek India
E050121c - Mededeling van de Commissie - De ontwikkeling van een communautair burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van Australië
E050121b - Mededeling van de Commissie - De ontwikkeling van een communautair burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van Nieuw-Zeeland
E050121a - Mededeling van de Commissie - Versterking van de luchtvaartrelaties met Chili
E050109 - Voorstel voor Richtlijn betreffende de belasting van personenauto's
E050096 - Besluit van de Raad inzake communautaire richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013)
E050095 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer over een stappenplan voor een geintegreerd internecontrolekader
E050094a - Voorstel voor een besluit betreffende het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) - Voor een rechtvaardige samenleving
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties