E060094
Laatste revisie: 27-04-2011

E060094 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG en 2002/59/EGOp 23 november 2005 heeft de Europese Commissie het derde pakket wetgevingsmaatregelen inzake de maritieme veiligheid gepresenteerd. De eerste twee pakketten zijn ingediend naar aanleiding van de scheepsrampen met de olietankers "Erika" in 1999 en "Prestige" in 2002 (zie ook dossier E040014). Het voorliggende pakket is met name bedoeld om de gaten in de huidige wetgeving op te vullen en waar mogelijk te vereenvoudigen. Er worden zowel maatregelen voorgesteld op het gebied van preventie van ongevallen en verontreiniging als voor de behandeling van de gevolgen van ongevallen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)590PDF-document, d.d. 23 november 2005

rechtsgrondslag

Artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2009/18/EGPDF-document dient voor 17 juni 2011 geïmplementeerd te zijn. Hiertoe is een Besluit van 16 december 2009 houdende wijziging van het Besluit Onderzoeksraad voor de veiligheid in verband met de implementatie van internationale onderzoeksverplichtingen met betrekking tot het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar

scheepvaartongevallen (Stb. 559) aangepast. Een ministeriële regeling wordt nog verwacht.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 1 april 2011


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 5 september 2006 besloten het onderhavige richtlijnvoorstel ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Verkeer & Waterstaat, samen met de andere dossiers die behoren tot het derde pakket maritieme veiligheid.

Op 26 september 2006 besloot de commissie Verkeer & Waterstaat de vragen uit het ambtelijk memo ter schriftelijke beantwoording voor te leggen aan de regering. Deze brief werd op 3 oktober 2006 door de commissie vastgesteld en verstuurd.

Het antwoord van de regering werd tijdens de commissievergadering van 19 december 2006 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 37038/N/GW
  19 december 2006
 • brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat - DGTL 06.009562
  22 november 2006
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 36722/N/LA
  3 oktober 2006
 • brief Commissie Verkeer en Waterstaat - 136273
  3 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 36692/BN
  26 september 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36623/KvD
  5 september 2006

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt in fiche drie onderhavige ontwerprichtlijn te kunnen steunen. Er wordt een duidelijke meerwaarde voor optreden op communautair niveau geconstateerd. Zo zal de EU-databank met gegevens van ongevallen op zee kunnen bijdragen aan de mogelijkheid een afgewogen beslissing te nemen over mogelijke wijziging van wet- en regelgeving. Daarnaast constateert de regering tevreden dat de richtlijn voldoende ruimte laat voor nationale invulling. Overigens kan de richtlijn naar verwachting worden ingepast binnen het bestaande nationale wettelijk kader.

De regering wijst er wel op dat bij de uitvoering van de richtlijn geen tegenstrijdigheid met regelgeving van de Internationale Maritieme Organisatie mag ontstaan. Hier dient ook bij de aanpassing van de richtlijn gedurende het onderhandelingsproces op te worden gelet.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 444[3]
  22 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Onderhavig voorstelPDF-document van de Europese Commissie beoogt één van de belangrijkste gaten in het maritieme veiligheidsbeleid op te vullen. De ontwerprichtlijn verplicht de EU-lidstaten om na een ernstig ongeval op zee een onderzoek in te stellen en geeft hiervoor een aantal richtsnoeren. Deze zijn gebaseerd op de code voor het verrichten van onderzoek na ongevallen op zee van de Internationale Maritieme Organisatie. De uitkomsten van deze onderzoeken moeten bijdragen aan de verhoging van de maritieme veiligheid op zee.

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een functioneel onafhankelijke, permanente onderzoeksinstantie. Verder voorziet het voorstel in de invoering van een raamwerk voor samenwerking tussen de nationale onderzoeksinstanties van de lidstaten, derde landen en de Commissie. Dit betreft onder andere het bieden van wederzijdse technische hulp. Ook voorziet het voorstel in de invoering van een Europese databank voor scheepvaartongevallen. Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) zal de samenwerking tussen de lidstaten gaan faciliteren.

Het pakket maatregelen bevat naast mededeling COM(2005)585 zeven wetgevingsvoorstellen over de volgende onderwerpen:

 • voorstel voor een richtlijn over de verantwoordelijkheid van de vlagstaten (zie dossier E060114);
 • wijziging van de richtlijn over de classificatiebureaus (zie dossier E060090);
 • wijziging van de richtlijn over de havenstaatcontrole (zie dossier E060041);
 • wijziging van de richtlijn over een monitoringsysteem voor de zeescheepvaart (zie dossier E060036);
 • voorstel voor een richtlijn over het onderzoek na ongevallen (zie dossier E060094);
 • voorstel voor een verordening over de verantwoordelijkheid en de schadevergoeding aan slachtoffers in geval van een scheepsongeval (zie dossier E060113);
 • voorstel voor een richtlijn over de wettelijke aansprakelijkheid van scheepseigenaren (zie dossier E060112).

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)590
  23 november 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)1515
  23 november 2005

Behandeling Raad

Richtlijn 2009/18/EGPDF-document werd op 23 april 2009 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L131 d.d. 28 mei 2009.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen